Al planejament de Torre Salses li falten prop de 50.000 m2 de zona verda

Posted on Posted in Ciutat per treballar, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

El comúdelleida ha mostrat la preocupació per la inacció de la Paeria per revertir un planejament urbanístic que no compta amb l’avaluació ambiental preceptiva i que presenta un dèficit de 49,414m2 en l’espai reservat per a parcs i jardins, tal i com s’argumenta en la demanda corresponent al contenciós administratiu contra el Pla parcial SUR42 presentada pel comúdelleida.

«Tal i com venim denunciant des d’un primer moment, al planejament de Torre Salses li manca l’avaluació ambiental. Però ara hem vist que, a més a més, és un planejament que li pren a la ciutat l’equivalent a 7 camps de futbol de zona verda,  per augmentar l’aprofitament comercial de la zona», ha explicat la candidata del comúdelleida, Laura Bergés.

«Són motius de pes per declarar la nul·litat del planejament, i per això no entenem que un govern que diu que vol aturar Torre Salses, no els hagi tingut en compte, i hagi seguit amb tot el planejament derivat. Esperem que el contenciós serveixi per arribar allà on el govern no ha volgut arribar, que és revertir un planejament urbanístic que està perjudicant la vida comercial de la ciutat en benefici d’un model comercial caduc, poc sostenible i liderat per una empresa amb seu a un semiparadís fiscal», ha afegit.

El comúdelleida ha presentat davant el jutjat contenciós administratiu n. 1 de Lleida l’escrit de demanda del recurs contenciós administratiu contra l’acord de l’Ajuntament que desestimava el recurs de reposició interposat pel mateix grup municipal contra l’aprovació definitiva del Pla parcial del Sector SUR 42 Torre Salses. La demanda del comúdelleida argumenta la falta de l’avaluació ambiental i el dèficit en la cessió d’espais lliures per a parcs i jardins per reclamar la nul·litat del planejament lligat al centre comercial de Torre Salses.

Incompliment de les obligacions de cessió d’espai per a zones verdes

El pla parcial de Torre Salses incompleix les obligacions de cessió d’espais per a les anomenades zones lliures, destinades a parcs i jardins de titularitat pública, tal i com s’informa en el dictamen que acompanya la demanda.

«Tant el pla parcial inicial del 2004 com la modificació del 2019 presenten dèficits importants en la cessió d’espais verds en favor de l’Ajuntament», ha explicat la regidora Elena Ferre. «És a dir, que s’està fent un planejament que incompleix les lleis d’urbanisme i el Pla General de Lleida beneficiant a un privat, que disposarà de més espai comercial, i perjudicant l’interès públic, de disposar de més sòl per a zones verdes per a tota la ciutadania», ha afegit.

D’acord amb l’informe tècnic adjunt a la demanada, la modificació del Pla Parcial SUR42 fixa una cessió de 105.449,28m2  per a espais lliures o espais verds, quan en realitat la cessió que correspondria a aquest sector és de 154.864.54m2. Es perden, per tant gairebé 50.000m2 d’espai verd, l’equivalent a 7 camps de futbol, més gran que els Camps Elisis.

Incompliment de l’obligació de l’avaluació ambiental

La demanda del comúdelleida reitera també la nul·litat del Pla parcial SUR 42 i de tot el planejament derivat, en tant que no s’ha fet en cap moment el tràmit d’avaluació ambiental que fixa la llei per a un planejament que afecta zona no urbana i que té un clar impacte ambiental.

La modificació del Pla Parcial que es va aprovar definitivament al 2019 constitueix una modificació estructural del planejament urbanístic d’aquesta zona, que afecta als usos del sòl, la vialitat, la connectivitat, el nombre d’habitatges i cessions d’espais, i que ha requerit un procés de reparcel·lació i la redacció d’un nou projecte d’urbanització.

«Aquestes tres raons  -el canvi d’usos, la reparcel·lació i la necessitat d’un  nou projecte d’urbanització-, posen en evidència que no estem parlant d’un terreny urbà, sinó que precisament s’està planificant un procés d’urbanització i, com a tal, ha d’anar acompanyat de l’avaluació ambiental pertinent», ha explicat el regidor Sergi Talamonte. La  modificació del planejament, a més, opera sobre un pla que tampoc no havia estat avaluat ambientalment amb anterioritat, i que per tant no pot tirar endavant sense complir aquest tràmit, d’acord amb la legislació d’avaluació ambiental.

A això se li afegeix que la legislació deixa clar que cal avaluació ambiental quan l’actuació urbanística comporti efectes significatius sobre el medi ambient. Un impacte que es reconeix en el propi informe del Servei Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

«La pròpia Generalitat reconeix que la modificació del planejament tindrà efectes en el consum d’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que pujarien en unes 14.400 TCO2/any, per l’increment que comporta tant en l’ús residencial com, sobretot, en l’ús comercial. Encara que després, incomprensiblement, conclou que no cal informe ambiental, en un informe sobre el qual demanem compareixença en la demanda que hem presentat», ha explicat Sergi Talamonte.

Recordem que la modificació del Pla parcial SUR42 ha comportat augmentar el sòl destinat a ús comercial en un 750% (de 16.660 m2 a 141.411m2), amb un aprofitament de sostre que s’incrementa en un 300% (de 15.166,500 m2st a 60.773,493 m2st), i un increment en el nombre d’habitatges previstos del 32% (de 1.099 habitatges a 1.457).

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest