El Comú formula 22 preguntes a Ros sobre més de 1200 decrets d’alcaldia i presenta 2 mocions

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , .

Després de repassar en menys de 4 dies de marge els 1220 decrets d’alcaldia que van a aquest Ple,  formularem 22 preguntes a l’alcalde. L’equip de govern ha tornat a incomplir l’obligació de fer públics els decrets 48 hores després de la seua signatura, impedint als grups de l’oposició exercir com cal la necessària tasca de fiscalització de l’acció de govern.
Preguntes del Comú de Lleida sobre Decrets d’alcaldia al Ple del 25 de setembre
1. Per què tornen a incomplir l’obligació que estableix el cartipàs de fer públics els decrets 48 hores després de la seua signatura?
2. 5071, 5072, 5073 i altres. Quin número d’expedients de responsabilitat patrimonial hi ha oberts fins al 31 d’agost de 2015 en relació a sol·licituds de ciutadans per ser indemnitzats per lesions i danys soferts, en que apareguin directament o indirecta les empreses Fomento de Construcciones y Contratas SA, SERAGUA SA, Aigües de Lleida-UTE, FCC Aqualia SA, Romero Polo SA, Sufi SA i/o ILNET-UTE?
Es demana que aquesta relació inclogui, el número d’expedients per empresa i l’estat de les reclamacions a 31 d’agost.
3. 5075. Donat que aquesta informació no consta en el decret, quina maquinària o utillatge s’ha llogat i amb quina finalitat?
Aquest element ha sigut destinat a millores relatives a camins de l’Horta?
4. 5081 i 5365. Sobre l’enderroc d’un immoble a Llívia que pertany a Bankia, adjudicat a la mercantil B. Biosca SL amb una rebaixa del 45% sobre el pressupost d’enderroc de 8.777,16€, quins criteris s’han establert en el Plec de Condicions per a que la mitjana de baixa -feta a partir de les propostes de les 3 licitadores- pogués ser del 26,11%?
Aquesta acceptació de la justificació té en consideració que és un enderroc subsidiari i que serà la mercantil BANKIA SA qui haurà de pagar-ho?
5. 5082. Respecte l’expedient de contractació 246/2015, quin procediment de contractació ha portat el departament de cultura per a l’adjudicació d’aquest decret referent al subministrament de 400 dinars freds?
6. 5106 i 5265. Respecte l’expedient 43/2014 en què a la mercantil ACSA Obras e Infraestructuras SAU se li reclama un deute tributari de 33.111,54€ i respecte al 210/2015, on se li reclamen uns altres 14.540,08€. Aquest deute ja està cobrat?
La Paeria té possibilitat legal d’impedir contractar empreses que tenen deutes tributaris?
7. 5119. Des del respecte a la llibertat d’empresa però valorant que aquesta ha d’estar supeditada a no generar perjudicis en la mobilitat de la ciutat, preguntem si a l’hora d’estudiar les llicències d’obertura del restaurant Mc Donald’s, la Paeria té en compte la proximitat d’altres establiments de restauració, la proximitat d’altres restaurants que també tinguin l’opció take away via vehicle i la proximitat amb 2 rotondes en la mateixa zona comercial. S’ha demanat informe al departament de mobilitat? En cas afirmatiu demanem que ens sigui lliurat.
8. 5142. Tenint en compte que des de juny de 2013 se sabia que el servei d’atenció telefònica 010, taxi adaptat i suport a la centraleta de la Paeria finalitzava el 30 de juny de 2015, per què l’informe de pròrroga és de data posterior?
No disposa la Paeria d’un cronograma que adverteixi de la data de finalització de les seves nombrosíssimes contractacions?
9. 5188, 5188, 5550. Quins són els motius per els cual els veïns B.D.S., S.O.J.C i la mercantil DIROJO SL, són creditors amb l’ajuntament?
10. 5210. Quines actuacions està portant a terme l’ajuntament per reclamar a la mercantil Camparan SL el pagament del deute tributari, que supera els 44.000€?
11. 5357. Quin número dels ordinadors assignats als grups municipals pertanyen a la fase 2 del projecte de substitució d’ordinadors «afectats pel Sistema Operatiu de Microsoft Windows XP»? Atenent a l’enorme cost de les llicències de Microsoft, quins passos està fent la Paeria per avançar en l’ús del programari lliure? Quin percentatge del total d’ordinadors de l’ajuntament disposen de programari lliure?
12. 5376 i 5636. Tenint en compte que el 10 de desembre de 2010 es va adjudicar el servei de manteniment integral del Parc Camps Elisis a Lleida, que s’ha prorrogat per decret de 19 de desembre de 2012, el 21 de novembre de 2014, el 12 de maig de 2015 i el 9 de juny de 2015. I considerant que l’actual decret 5376 torna a prorrogar-ho, per què no s’ha introduït la data fins a on es prorroga o bé l’afegit “fins la nova adjudicació” des del començament?
Per què el decret 5636 proposa un període de pròrroga fins al 30 de setembre, quan aquesta data no s’incloïa al decret 5376?
13. 5588. Per què l’ajuntament, passats de llarg els 15 dies del requeriment (efectuat el dia 10 de novembre de 2014) encara no ha imposat cap multa coercitiva a la mercantil Nexus Flumen Resort SL? Segons informe de 15 de juliol de 2015 aquesta incompleix el mandat d’Alcaldia de 10/11/2014. Però no se la sanciona sinó que se li dóna un altra setmana per aportar el control periòdic complementari de l’activitat d’acord al decret 112/2010 de 31 d’agost. La mercantil ja ha aportat la documentació relativa a aquest control?
14. 5590 i 5731. Per què en el decret no es fa una valoració, ni que sigui estimatòria, del cost del servei d’allotjament temporal d’urgència? En el decret 5731, s’inclouen dins dels 89.268,21€ a nom de la fundació Jericó les quantitats -desconegudes- de l’anterior decret que els assignava a la Fundació d’Atenció a Persones Desprotegides de la Ciutat de Lleida?
15. 5690. Quines han sigut les funcions del 2 agents d’acollida amb funcions de traducció i interpretació que treballen en el servei d’acollida del Mercat de Santa Teresa entre el tancament d’aquest equipament, el 21 d’agost, i el 30 de setembre?
16. 5694. Es parla de rectificar els preus, definits inicialment, d’una serie de làmpades i instal·lacions, però no es menciona quina repercussió té aquesta modificació sobre el total del contracte amb la UTE. Quina és la repercussió global de l’actualització d’aquests preus? Per què no ens han fet arribar, com vam sol·licitar per registre el passat 1 de juliol, el contracte del Servei Energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació de l’enllumenat públic de Lleida, tendent a la implantació de tecnologies «smart city», incomplint així el termini màxim d’un mes i mig que els atorga la Llei de Transparència?
17. 5964. Per què el conveni entre l’empresa Decathlon i l’Ajuntament no ha sigut ratificat per aquest ple? Quin cost ha suposat per a la Paeria la celebració del Deca-Bike 2015?
18. 6127. Quines han sigut les instal·lacions incorporades al Centre Obert de la Bordeta que han costat 11.468, 86€?
19. 6135. En referència a l’adjudicació de les armilles antibala de la Guàrdia Urbana, tenint en compte que només es va presentar una oferta a l’expedient de contractació 126/2015, que la lectura del informe tècnic i obertura del sobre 3 de la licitació va ser el 30 de juliol de 2015 i que l’informe de la Prefectura de la Guàrdia Urbana és de 3 d’agost, per què es va esperar a adjudicar-lo més d’un mes, fins el 7 de setembre, tenint en compte que és una demanda reiterada del cos i que, per tant, hauria de ser tractada amb la urgència que mereix? És aquesta lentitud la habitual quan es tracta de la seguretat dels nostres agents?
20. 6236 a 6239. Per què l’Ajuntament no ha multat Buildingcenter SAU, Banco Mare Nostrum SA i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per tenir -com reconeix la Paeria- un alt nombre d’habitatges buits, d’acord amb la Llei de l’Habitatge de Catalunya i seguint l’exemple d’altres ajuntaments com poden ser els de Barcelona i els de Terrassa?
Per què no s’esmenta enlloc en l’apartat de fonaments de dret dels decrets citats l’Ordenança municipal sobre pisos buits que va aprovar la Paeria al 2014?
Per que un any i mig després l’equip de govern segueix sense aplicar dita ordenança, amb zero multes a bancs amb pisos buits, malgrat que la emergència habitacional no ha remès?
21. 6256. Quin ha sigut l’import conjunt de les 6 primeres multes coercitives al BBVA SA per «alteració de la realitat física» de l’altell 1 situat a l’Avinguda Prat de la Riba 19. Quin ha sigut l’import cobrat fins ara? Atenent a l’incompliment per part de la citada entitat bancària de la resolució de 14 d’agost de 2007, la Paeria podria fer actuacions de forma subsidiària per restaurar la realitat física, atenent al fet que s’incompleix una resolució de l’Ajuntament de fa vuit anys? En cas afirmatiu, per que no ha endegat aquest procés encara?
22. 6257. Quin ha sigut l’import conjunt de les 10 primeres multes coercitives a la sra. C.B.A. per «alteració de la realitat física» de l’altell 4 situat a l’Avinguda Prat de la Riba 19. Quin ha sigut l’import cobrat fins ara? Atenent a l’incompliment per part de la sra. C.B.A. de la resolució de 20 de maig de 2005, la Paeria podria fer actuacions de forma subsidiària per restaurar la realitat física, atenent al fet que s’incompleix una resolució de l’Ajuntament de fa 10 anys? En cas afirmatiu, per que no ha endegat aquest procés encara?

MOCIÓ PER DECLARAR IL·LEGÍTIM PART DEL DEUTE MUNICIPAL

L’Ajuntament de Lleida, és a dir, tots els veïns i veïnes de la ciutat a través dels seus impostos, estem pagant un tipus d’interès per sobre del 5% per tornar a la banca els diners prestats per pagar els proveïdors. Però resulta que les entitats bancàries van obtenir els recursos de l’Estat per fer front a aquest pla a un interès de l’1%. Per això, el Comú de Lleida reclama a través d’aquesta moció que es declarin com a deute il·legítim els més de 18 milions d’euros que es van prestar a la Paeria en aquest pla de pagament a proveïdors al 2012. I per això, proposem que la comissió de transparència impulsi una auditoria ciutadana de tot el deute.

MOCIÓ PER ADEQUAR L’IBI A L’ÚS DEL TERRENY

A la partida de Montcada-Guindàvols, hi ha una família que pagava 230€ d’IBI per una finca rústica de 17.000 m2 al 2007. Després de 8 anys, amb la mateixa superfície i el mateix ús agrari, aquesta família de l’Horta de Lleida paga 6.700€, 30 vegades més. És només un exemple de la situació insostenible que estan vivint moltes persones de l’Horta amb terrenys requalificats en plena bombolla immobiliària. Per acabar amb aquesta situació, el Comú de Lleida presentarà demà una moció reclamant a l’ajuntament que iniciï immediatament la nova valoració catastral per poder adequar l’IBI a l’ús real de les finques i revertir així el cobrament d’aquest impost urbà als terrenys amb ús agrícola.

EL COMÚ DEMANA UNA GRAN PARTICIPACIÓ AL 27S

L’assemblea del Comú reconeix el caràcter plebiscitari dels comicis pel que fa a la independència de Catalunya, entenent que és l’últim recurs de la ciutadania que no ha pogut votar en un referèndum com el d’Escòcia, per exemple. El Comú no es posiciona al costat de cap candidatura, però sí fa una crida a la participació i també a votar formacions que defensin els tres eixos que fonamenten el projecte del Comú de Lleida: transparència, participació i bé comú. Així com a deixar de banda les candidatures que no reconeixen el dret a decidir de la ciutadania catalana. Teniu el posicionament complet aquí.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest