El Comú presenta 30 propostes per defensar a través del POUM la Lleida del futur

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .


El Comú de Lleida presenta 30 propostes de modificació a la revisió del POUM atès que l’actual revisió presenta greus deficiències en aspectes claus per estructurar una ciutat i un municipi que avanci en qualitat de vida i millora de l’ús de l’espai urbà i rural, per convertir Lleida en una ciutat referent, on sigui atractiu viure i treballar.
Les propostes presentades volen incidir en aspectes claus de l’ordenament urbà com la quantitat i qualitat del espais verds, augment i redistribució del habitatge de protecció oficial, l’adquisició d’habitatge públic, l’ordenació de voreres i carrers, la mobilitat o l’ordenació del espai urbà a l’horta de Lleida.
L’objectiu de les propostes és preservar l’interès general i protegir el dret dels lleidatans i lleidatanes a millorar la qualitat de vida i gaudir d’una futura Lleida atractiva, capital i on doni gust caminar, treballar i viure.
Podem desglossar les propostes en el següents àmbits:

HABITATGE

 1. Proposem augmentar fins al 50% la previsió de Pisos de Protecció oficial a tots els sectors a desenvolupar. A la proposta que ens presenta l’equip de govern no compleix les demandes de la memòria social (d’entre el 40 i el 50%) i en molts casos les previsions són del mínim legal. L’augment permetrà millorar la homogeneïtzació social de la ciutat i un reequilibri social i control de preu de l’habitatge. També és necessari evitar l’excés de protecció oficial als barris més deprimits de la ciutat com Mariola, Balafia vella i els Magraners.
 2. Augmentar el parc d’habitatge públic amb diverses mesures per poder fer front a la emergència residencial i ser un actor clau en el control de preu de l’habitatge.
  • Proposem augmentar la cessió obligatòria de sol per habitatge públic fins al 15m2 de sol per cada habitatge construït en els nous sectors, fent aquest canvi preferiblement en modalitat de cessió de pisos.
  • Proposem que les noves promocions puguin cedir el 8% dels habitatges construïts en cada sector al parc d’habitatges de titularitat pública a canvi d’un augment d’aprofitament.
 3. Estendre dret de retracte a tota la trama urbana consolidada. Proposem incrementar l’àrea on l’Ajuntament por exercir el dret de tempteig i retracte a tota la trama urbana consolidada com a eina per augmentar el parc d’habitatge públic.
 4. Reduir la superfície dels sectors no delimitats per reduir l’enorme previsió d’habitatge disponible. Donat l’enorme volum d’habitatge disponible per desenvolupar previst en la nova ordenació (més de tres vegades les necessitats indicades en la memòria social), considerem que augmentar encara més el sòl disponible per aquesta finalitat només pot contribuir a convertir el POUM en un instrument d’ingerència especulativa. Per aquest motiu proposem eliminar l’augment de sol previst en els sectors no delimitats (aquells que encara no tenen un planejament determinat).
 5. Ajustar els sectors urbanitzables de nord i sud de Gardeny fins arribar a la via de l’AVE. Per evitar l’aparició d’una llarga franja de sòl en desús i descuidat, proposem ampliar la delimitació dels dos sectors SUD-1 i SUD-2 fins arribar a la via de l’AVE i definir una zona verda lineal en el límit oest dels dos sectors per millorar l’encaix de la futura trama urbana amb el llindar de la via del AVE.
 6. Eliminar la possibilitat d’urbanització anticipada de sectors no delimitats previstos. En la memòria descriptiva es defineix el nou pla amb voluntat de cohesionar la trama urbana amb una estratègia no expansiva, apostant per consolidar la ciutat. Malgrat això s’obre la possibilitat de construir fins a 11.500 habitatges en nous sectors a canvi d’actuacions al Centre Històric. Aquest fet provocarà un creixement desordenat de la ciutat dificultant en extrem la consolidació i cohesió de la trama urbana. Aquesta zona de la ciutat no pot ser una penyora a pagar per construir nou habitatge, cal donar valor i fer atractiu el desenvolupament del Centre Històric amb mesures de foment però que no passin per generar problemes en altres sectors de la ciutat.
 7. Obligatorietat d’instal·lacions de sistemes d’energia solar en els nous edificis. Malgrat que les ordenances municipals regulen l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de captació solar en les noves edificacions, els últims anys s’han executat moltes edificacions sense aquests sistemes. Proposem introduir a la normativa del POUM l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de captació i aprofitament d’energia solar amb uns paràmetres mínims de m2 de fotovoltaica i aigua calenta per sostre edificat, equivalents als estipulats a l’ordenança municipal.

URBANISME i MOBILITAT

 1. Obligatorietat de preveure un augment d’aparcaments subterranis privats. Per tal d’augmentar la capacitat d’aparcament soterrat amb vista d’eliminar progressivament aparcament en superfície i peatonalitzar carrers proposem augmentar fins a 2 aparcaments soterranis més per cada habitatge en tots els nous projectes de construcció.
 2. Preveure el finançament d’aparcaments subterranis públics com a infraestructures comunitàries en els sectors perifèrics com a pàrquings dissuasoris. Per tal de millorar la mobilitat de tota la ciutat i reduir el trànsit rodat al centre, proposem la creació d’una xarxa de 5 aparcaments soterranis en els barris perifèrics de nova construcció estretament lligada amb la xarxa de transport públic. El finançament d’aquests aparcaments soterranis, com a infraestructura comunitària de vialitat, es faria a càrrec de les noves promocions d’habitatge, a canvi de desenvolupament prematur dels sectors o a canvi de major aprofitament urbanístic.
 3. Definir la urbanització de nous vials introduint la construcció de carrils bici segregats i arbrat i definir amplades mínimes de voreres i carrers. Per tal d’evitar que Lleida segueixi sent la ciutat de voreres i carrers estrets i ja que ni l’actual ni el nou planejament ordenen les amplades mínimes de vials i voreres, proposem que l’amplada mínima d’espai lliure de les voreres sigui de 1,4m per qualsevol nou vial projectat. A més, fem una proposta en detall de tipus de carrer amb amplades mínimes de voreres i calçades i amb l’obligatorietat de construir carrils bici en els vials més amples.
 4. Revertir els sectors no delimitats i definir els sistemes viaris i estructura urbana dels nous sectors a desenvolupar. No es pot permetre un creixement desordenat i caòtic de la ciutat a cop de propostes de planejament per part de les constructores. A més, cal ordenar l’entrada a la ciutat de les noves infraestructures viaries com la futura A-14. Per aquest motiu proposem tornar a definir en els plànols d’ordenació l’estructura urbana i les vialitats que hauran de tenir els nous sectors a desenvolupar.
 5. Condicionar la implantació de mitjanes i grans superfícies a l’execució de com a mínim el 50% dels solars urbanitzables del sector. Per tal de no generar esculls a la consolidació dels nous barris residencials previstos i per permetre un creixement ordenat dels nous equipaments comercials, proposem que els grans centres comercials no es puguin implantar fins que no estigui consolidada en cada sector la mitat de la trama urbana de caire residencial.
 6. Reduir el grau d’edificabilitat bruta en els sectors d’expansió de la ciutat. Si prospera la proposta de planejament conformarà una densa trama urbana en detriment de la qualitat de vida dels seus futurs habitants. En canvi, moderar la densitat de la trama urbana sempre és aconsellable si es vol millorar les vialitats, la sensació d’amplitud en els espais públics i millorar la qualitat de vida de veïns i veïnes. Per aquest motiu proposem reduir de forma general el grau d’edificabilitat bruta, que en cap cas hauria de superar els 0,70m2 de sostre construït per cada metre quadrat de sol urbanitzable. A més L’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja el 1965, va emetre un informe tècnic on un comitè d’experts dictaminava que eren necessaris entre 10 i 15 m2 de zones verdes per cada ciutadà. Per aquest motiu proposem elevar a 40m2 zona verda per cada 100m2 edificable.

En les propostes sobre urbanisme presentades pel Comú de Lleida a nou planejament també s’inclouen les demandes dels veïns del Parc de les Arts i de la rotonda de Palauet, així com altres mesures com revertir la ordenació del SUR-42 a l’actual planejament, o blindar que en el solar de la Llotja no es pugui edificar res més que el projecte de les Torres de la Llotja.

MEDI

 1. Recuperar el sistemes de Parcs Urbans. L’actual proposta defineix un sistema de 10 Parcs Urbans eliminant-ne els 5 projectats al planejament vigent. No hi ha cap justificació per fer desaparèixer de l’ordenació els Parcs Públics projectats, malgrat que aquest fet generarà un greu perjudici en la qualitat de vida i dels espais de gaudiment comunitari de la ciutat. Per aquest motiu proposem mantenir l’ordenació actual de Parcs Urbans de Vallcalent-Mariola, Hospitals-Balàfia, Secà de Sant Pere-Marimunt, Magraners-Quatre Pilans i Rufea-Instituts en el nou Pla d’Organització Urbanística Municipal, assegurant la seva execució futura i la seva viabilitat econòmica.
 2. Prou places dures. Per evitar noves places dures també proposem definir normativament la tipologia i enjardinament i arbrat dels espais verds de la ciutat i no comptabilitzar els verds lineals i rotondes com a part de la reserva obligatòria d’espais verds als nous sectors.

XARXA VIARIA BÀSICA

En les propostes prestades sobre vialitat destaquem la necessitat de preveure en el planejament el desdoblament de la sortida a Osca. N-240 i redefinir l’ampliació del Camí de la Mariola com eix viari principal i connexió amb la NII per tal de fer-ho viable en un futur proper. També cal estructurar al planejament la connexió amb la A-14 en la Balafia Nord.

HORTA

 1. Eliminar l’amnistia a les urbanitzacions il·legals a l’Horta de Lleida. Ens trobem que a les zones no urbanitzables es preveu una regularització generalitzada d’urbanitzacions il·legals disseminades per l’Horta de Lleida. Tampoc en aquest cas es fa una justificació suficient d’acord amb l’ordenació del territori i a les necessitats socials. En canvi, la legalització de nuclis de creixement urbà a l’Horta de Lleida posa en greu risc els usos de les zones de producció agrària en les que estan situats, i fractura encara més el territori i genera un augment de la pressió especulativa sobre els usos de l’espai rural del municipi. Per aquest motiu proposem eliminar aquesta possibilitat del nou planejament, a l’hora que es permet la rehabilitació i ampliació consolidada d’habitatges lligats a l’explotació agrària.
 2. Permetre la implantació d’obradors a petits productors. A la proposta de planejament trobem que la possibilitat de construcció d’obradors i equipaments agraris està lligada a que almenys el 50% del producte sigui propi. Aquesta mesura, que pot semblar proteccionista per a la producció local, en realitat impedeix que s’hi pugui acollir el petit pagès amb poca producció pròpia. Per aquest motiu proposem redefinir la normativa per tal que la implantació d’obradors estigui lligada a l’elaboració de productes de proximitat i no a la quantitat de producte propi.

De la resta de les mesures presentades pel Comú de Lleida destaquen modificar el finançament del vial extern de Sucs per tal de fer-ho viable, recuperar l’ordenació urbana al nucli de Raimat o millorar l’ordenació de les zones verdes al Barri de Llívia.
El Comú de Lleida aposta per una Lleida de qualitat i que sigui un pol d’atracció per la implantació d’activitat econòmica. Volem una Lleida capital, verda, amplia, amable i volem posar les bases per convertir Lleida en una ciutat referent, on sigui atractiu viure i treballar.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest