Es pot rebaixar l’IBI dels habitatges un 6% fent pagar una mica més als edificis no residencials de més valor

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , .

El Comú de Lleida presenta una proposta d’Ordenances Fiscals que busca la reducció real d’impostos per a la major part de la ciutadania amb mesures de progressivitat: paga més qui més té.
ordenancesfiscals2016definitiu
La proposta del Comú té 3 mesures principals:
Mesura 1: progressivitat fiscal, qui més té, més paga

Es pot aconseguir un increment substancial dels ingressos. La proposta del Comú és realista, ajustada a llei i dotada de progressivitat fiscal:

  • Proposta realista: el Comú ha demanat els padrons fiscals (base de dades de totes les referències cadastrals) per fer una proposta ajustada a la realitat. Agraïm a l’equip de govern que hagi complert les seues obligacions i ens hagi facilitat els 110.000 valors cadastrals urbans que hi ha al nostre municipi.
  • La Llei d’Hisendes locals permet progressivitat: encara que fins ara els governs a Lleida ho han ignorat, al 10% dels immobles no residencials de major valor cadastral se’ls pot aplicar un tipus diferencial més elevat, com fan en la gran majoria de ciutats similars a Lleida (Tarragona, Girona, Mataró, Reus,… i també a BCN o Saragossa, entre moltes altres).
  • Progressivitat fiscal: increment de 2,8 milions d’euros recaptats als valors no residencials més elevats: simplement fent pagar una mica més. Com a punt de partida, només hem contemplat el 3% d’immobles no residencials de major valor, i hem apujat el tipus amb moderació, passant del 0,85 a l’1,17, molt per sota del 1,30 que permet la llei. Fins i tot sense arribar als màxims que permet la llei, l’augment de la recaptació ja és substancial.

Aquesta mesura només afectaria els béns immobles amb major valor cadastral en cadascun dels usos principals

En conclusió, posem en coneixement de la població i de la resta de grups municipals una possibilitat legal de finançament que durant dècades s’ha ignorat a Lleida, fet que ha beneficiat als grans propietaris i ha generat un ofec per al petit i mitjà empresari i per a la població en general. Seguirem ignorant deliberadament aquesta possibilitat real de redistribuir la riquesa?
Mesura 2: rebaixa del 6% en l’IBI i bonificacions progressives

L’ingrés de 2,8 milions compensa amb escreix els 2,5 milions que deixaran d’ingressar-se per la rebaixa del 6% de l’IBI que el Comú proposa, i fins i tot es genera un superàvit de 300.000 euros respecte a 2016. Un superàvit que, insistim, pot anar a més atès l’enorme marge per racionalitzar la despesa, acabant amb la despesa supèrflua i el malbaratament de diner públic que han caracteritzat la gestió d’aquest equip de govern.
Els que més tenen pagaran més, però hi ha més mesures de progressivitat fiscal: introduïm una bonificació progressiva que se situa al màxim permès per la llei en famílies nombroses i monoparentals i en aquelles amb més baixos ingressos, anant molt més enllà de la bonificació actual de 120 euros per família.
Proposem una congelació de l’IBI rústic (en base a l’article 74.3 de la Llei d’Hisendes locals) a tots els béns immobles d’ús agrícola o ramader a l’espera que es concretin definitivament les modificacions legals que vol imposar el govern central.
Mesura 3: nova taxa a les companyies subministradores

Imatge A. Sesma

Imatge A. Sesma


Mantenim la mateixa proposta que, a petició de l’equip de govern, l’any passat vam deixar damunt de la taula, i que considerem que no es pot quantificar amb les dades que tenim atesa la complexitat del càlcul. Un any després seguim esperant l’informe jurídic que l’equip de govern va considerar necessari, i per al qual no ha mogut un dit. La nova taxa busca imposar a les companyies subministradores totes les taxes que permet la llei per l’ocupació de l’espai públic. Mentre la Paeria grava fins al darrer cèntim i més tota la ciutadania, passa de puntetes en la imposició a entitats bancàries i multinacionals energètiques. El Comú proposa gravar fins al màxim que permeti la llei l’ús de l’espai públic per part d’empreses subministradores d’electricitat, gas, telefonia i fibra òptica, a les quals la Paeria només cobra una part de les taxes que els podria imposar. Apostem per crear una nova taxa per la utilització del sòl municipal per part de les companyies subministradores, que permetria gravar tot el cablejat de l’horta o les canonades que utilitzen terreny municipal fora del nucli urbà.
Altres mesures

  • En referència a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) proposem de manera general una rebaixa dels tipus per incentivar l’activitat. També apostem per una major bonificació (de fins al 95%, la màxima que la llei permet) en obres de rehabilitació energètica.
  • Proposem com a mínim doblar la taxa per ocupació de la via pública que s’imposa a establiments de crèdit que disposen de caixers automàtics que donen a la via pública, que quedaria entre els 650 i els 850 euros en funció de la categoria del carrer.

El Comú afronta el debat d’ordenances fiscals amb la ferma voluntat de treball conjunt amb la resta dels grups municipals, als quals farà arribar les propostes de l’agrupació d’electors.

Ordenances fiscals 2015
Ordenances fiscals 2016

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest