Millorar els ingressos fent pagar el que toca a les elèctriques, Telefónica i l’Església

Posted on Posted in Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , , .
Les propostes del Comúdelleida per a les ordenances fiscals posen l’accent en generar més ingressos a través de taxes que no afecten a les llars sinó a entitats que venen rebent un tracte fiscal molt favorable, com les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia i les de telefonia, així com l’Església. També s’inclouen propostes per afavorir la transició ecològica i per millorar la progressivitat de les taxes municipals, tot tenint en compte que la situació de les finances municipals no deixa gaire marge de maniobra.

Acabar amb privilegis

En relació a l’impost de béns immobles (IBI), el Comúdelleida aposta per la congelació de l’impost per a les llars, amb un increment de les bonificacions a les rendes més baixes, mentre que proposa increments d’ingrés per la facturació de l’IBI als immobles de l’Església que no siguin centres de culte ni d’ús de caire social o de beneficència. També es proposa augmentar l’IBI als immobles no residencials de valor molt elevat i aplicar el recàrrec per habitatge desocupat a tots els tenidors amb pisos injustificadament buits.

Pel que fa a les empreses subministradores d’energia i de serveis de telecomunicacions, les propostes del Comúdelleida pretenen facilitar el cobrament de les taxes previstes per la llei a aquestes empreses, que fins al moment estan pagant menys del que els correspon. S’introdueix l’obligació d’autoliquidació per a aquestes empreses i s’afegeix la referència a l’impost especial que afecta a Telefònica en tant que empresa pública privatitzada subjecta a un règim especial de tributació d’un 1,9% sobre els seus ingressos, que tampoc no està complint fins al moment.

Ordenances amb accent social i ambiental

Les propostes del Comúdelleida inclouen també diverses modificacions en les taxes actuals per millorar la protecció de les famílies en situació de vulnerabilitat, situant el llindar per accedir a les bonificacions de l’IBI i de l’impost sobre documents i llicències en dos cop l’IPREM. Així mateix, es proposa una reducció important de la taxa de les escoles bressol per a les famílies amb dos o més fills o amb infants amb discapacitats o en acolliment, i s’introdueix una nova bonificació en la taxa pel cementiri en funció del nivell d’ingressos i membres de la unitat familiar. En la línia de millorar la progressivitat de les taxes municipals es proposa també augmentar la progressivitat de la taxa de residus de les llars. També amb l’objectiu de promoure i facilitar l’atenció als grups vulnerables, es proposen bonificacions en l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a les entitats que desenvolupen una tasca social, com les residències benèfiques per a la gent gran, els centres d’acollida a persones en risc d’exclusió o de dones i infants víctimes de violència, així com exempcions a la taxa per documents a les entitats sense ànim de lucre.

En el paquet de mesures per a la promoció de la transició ecològica, el grup municipal planteja afegir a les mesures existents una bonificació en la taxa de residus comercials per a aquells establiments de venda al públic que han eliminat els plàstics d’un sol ús en els seus serveis, i un recàrrec a aquelles que segueixen fent ús de bosses i altes embalatges propis de plàstic no reutilitzable. També es planteja un règim de bonificacions i de recàrrecs per a la taxa de residus a les llars afectades pel Porta a Porta en funció de si participen o no en aquesta recollida selectiva, la retirada de bonificacions en l’impost de circulació als vehicles de més de 25 anys, exceptuant els declarats com a històrics, i l’increment de les bonificacions per als vehicles de menys emissions. Per tal de millorar la gestió dels residus, es proposen modificacions orientades a promoure l’ús de la deixalleria, simplificant les bonificacions i eliminant el preu per recollida de televisors, ordinadors o neveres.

Per tal de facilitar el dret a la participació, el comúdelleida proposa consolidar l’exempció de la taxa per utilització de sales municipals dos cops l’any a les entitats sense ànim de lucre, una exempció que s’havia implementat amb motiu de la COVID i que el grup municipal planteja que es mantingui.

Complim amb el Pacte d’Entesa

Les propostes de canvis en les ordenances fiscals que presenta el Comúdelleida se situen en la línia que marcava el Pacte d’Entesa, on s’hi recollia «la revisió dels impostos i taxes municipals amb criteris de fiscalitat progressiva social i mediambiental -tenint en compte la necessitat d’una revisió cadastral urbana i rústica, introduint tipus diferencials en l’IBI per a valors cadastrals no residencials més elevats, així com el reconeixement de les singularitats pròpies de Sucs, Raimat, l’Horta i Llívia, unes noves taxes per ús del domini públic, i bonificacions per a rendes més baixes i per a les activitats de transició ecològica». En aquest sentit, a més de les modificacions de les ordenances, el comúdelleida ha vingut traslladant al govern la necessitat d’actualitzar la gestió del cadastre i del cobrament de taxes per fer-la més efectiva i justa. Pel que fa a la gestió dels ingressos generats, tal i com es fixava en el pacte, els canvis en les ordenances fiscals han de «repercutir en la inversió social, la millora dels serveis i la reducció del deute», aspectes pels que vetllarem en la consegüent negociació dels pressupostos.

En aquest enllaç, hi trobareu el detall de totes les modificacions que es proposen.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest