Moció del Comú per la incorporació de la perspectiva de gènere en la política pública municipal

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Per donar un impuls real a la igualtat de gènere considerem necessari que sigui inclosa com a requisit en tota contractació pública, en els pressupostos públics i en la regularització dels espais públics de competència municipals, per tal de no utilitzar llenguatge, estereotips ni imatges sexistes que malauradament encara existeixen al nostre entorn quotidià. Els plecs de condicions del contractes públics són una veritable eina política per a introduir aquests conceptes socials.
Amb aquestes mesures el Comú de Lleida vol impulsar un canvi estructural i no un simple canvi puntual o estètic en els procediments de contractació municipal. Pensem que la situació de desigualtat salarial entre homes i dones (un 42’6% en perjudici de les dones, segons l’estudi presentat pel Departament de Treball), així ho requereix.
La moció que presentarà el Comú en el ple consta de 7 acords:
1. L’Ajuntament de Lleida implementarà quotes de participació femenina als contractes públics mitjançant criteris d’exclusió dels procediments de contractació a les empreses que hagin incomplert les obligacions sobre els plans d’igualtat establerts a l’Estatut dels treballadors i treballadores o el conveni col·lectiu legalment aplicable, que no adoptin mesures per evitar situacions d’assetjament per raó de sexe a la feina, que no tinguin o incompleixin plans d’igualtat o que prenguin decisions o acords d’empresa que resultin discriminatoris per raó de sexe en matèria de retribucions, jornada laboral, formació o promoció.
2. L’Ajuntament de Lleida inclourà de forma general als contractes municipals criteris socials i en especial els de perspectiva de gènere com a finalitat i contingut del propi contracte, indicant expressament en l’objecte contractual una referència a la igualtat entre dones i homes, principi al que s’acomodarà la execució del contracte.
3. Es fomentarà la contractació de dones víctimes de la violència de gènere en clàusules de compliment obligatori en tots els procediments de contractació que impliquin la contractació de personal.
4. L’Ajuntament de Lleida vetllarà per evitar la reproducció d’estereotips de gènere i per eliminar la desigualtat encara existent entre homes i dones, en matèria de retribucions, jornada laboral, formació o promoció, en tots els seus departaments, ens municipals, consorcis associats o empreses municipals.
5. L’Ajuntament de Lleida incorporarà els criteris d’actuació transversal a tots els departaments i ens municipals al Pla d’igualtat, i farà un seguiment i avaluació d’aquest pla.
6. L’Ajuntament de Lleida adopta un compromís polític, mitjançant aquest acord de Ple, per aplicar el Pla d’Igualtat Municipal de forma transversal en tots els seus departaments mitjançant mesures concretes en matèria de igualtat recollides als pressupostos que s’establiran per al proper 2018.
7. Es revisarà l’Ordenança del Paisatge Urbà establint criteris que impedeixin que els continguts de les tanques publicitàries, tant de titularitat pública com privada, vulnerin els drets humans o tinguin un caire sexista, discriminatori o, en qualsevol cas, atemptin contra la dignitat de les persones.
Moció per la igualtat de gènere a la contractació

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest