Propostes per al IV Pla Municipal de polítiques d’igualtat de gènere: una mirada transversal

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

El comúdelleida ha fet arribar a la regidoria de feminismes les seues propostes inicials per als treballs d’elaboració del IV Pla municipal de polítiques de gènere 2022-2026, que es van posar en marxa en el darrer Consell Municipal de les Dones. Les propostes del comúdelleida contemplen les diferents àrees de treball definides per la regidoria per tal de garantir que el Pla d’igualtat abordi les múltiples dimensions en què es manifesta la desigualtat de gènere.

Les propostes inicials del comúdelleida es poden agrupar en cinc grans objectius:

  • Polítiques d’urbanisme, mobilitat i habitatge que tinguin en compte la seguretat de les dones i les necessitats vinculades a les tasques de cures;
  • Reforç de l’esport femení i la paritat en la programació cultural;
  • Suport a les xarxes ciutadanes que ofereixen serveis de cura i atenció a persones dependents;
  • Adaptació de les condicions laborals de l’ajuntament a la conciliació i el millor ús del temps;
  • Comunicació institucional i formació amb perspectiva de gènere.

 

Ciutat amb perspectiva de gènere

El comúdelleida planteja que les polítiques d’urbanisme incorporin la perspectiva de gènere, per exemple, alhora d’identificar necessitats vinculades a la seguretat de les dones com pot ser la millora de l’enllumenat dels carrers o el reforç del transport públic nocturn. L’adaptació de la mobilitat urbana tenint en compte necessitats relacionades amb les cures, habitualment assumides per les dones, és un altre dels punts destacats. Per això, es planteja la necessitat de millorar les rutes de transport públic que cobreixen centres mèdics o escolars, la creació de mapes de vida quotidiana per identificar rutes més transitades i adaptar-hi el servei de transport públic, el foment dels espais de trobada intergeneracionals i intercultural, o l’eliminació de barreres arquitectòniques en els recorreguts urbans.

Les polítiques d’habitatge són un altre element central en les propostes d’igualtat del comúdelleida. Es proposa incrementar el parc d’habitatge de protecció social i la creació d’un recurs municipal públic per atenció a dones i infants víctimes de la violència masclista. En la línia del que preveu la llei contra la violència masclista es proposen també mesures de discriminació positiva en les polítiques d’habitatge i ocupació.

El model de lleure i cultura de Lleida hauria d’estar travessat també pels objectius d’igualtat de gènere. En aquest sentit, es proposa la paritat en la programació cultural, i mesures per posar en valor el patrimoni històric de les dones, ja sigui en el nomenclàtor dels carres i edificis, com en la recuperació i valorització d’elements del patrimoni històric. Des del comúdelleida es manté també la proposta que l’Ajuntament eviti qualsevol contracte o subvenció a mitjans de comunicació que incloguin anuncis de prostitució. Per als esports, es planteja la introducció del criteri de gènere en les subvencions per a entitats esportives, tenint en compte la promoció de l’esport femení.

El comú presenta també un seguit de propostes que pretenen reforçar i col·laborar amb les entitats i xarxes ciutadanes que ofereixen suport a les tasques habitualment assumides per les dones, corregint així la sobrecàrrega de feines i els problemes de salut derivats que pateixen.

Igualtat de gènere en dins la Paeria

A més de les mesures orientades a la igualtat en a ciutat, entre les propostes del comúdelleida s’hi inclouen també actuacions que afecten a l’activitat de l’ajuntament. En aquest apartat es proposa corregir les mancances en la paritat en els actes institucionals en què participa l’ajuntament, la revisió del llibre d’estil de la Paeria per garantir un llenguatge no sexista, i un seguit de mesures en la política laboral de la Paeria.

Les propostes del comú en l’àmbit laboral s’orienten millorar la conciliació familiar i laboral amb accions com la implementació d’espais de cures i guarda d’infants per als treballadors, campanyes de promoció de la igualtat adreçades a la plantilla municipal, canvis en els mecanismes de promoció i mobilitat interna per corregir desigualtats en el desenvolupament de la carrera professional d’homes i dones, o la flexibilització de les reduccions de jornada.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest