Qüestionem la proposta de modificació del contracte de recollida de residus

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Ciutat valenta and tagged , , , , .

El comúdelleida posa de manifest les consideracions relatives a la proposta de modificació del contracte dels serveis de neteja i recollida de residus, en relació amb els principis establerts per la legislació pertinent i els objectius de sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat.

La regidora del comúdelleida reclama que segons la normativa vigent, qualsevol modificació contractual ha de justificar clarament l’interès general que motiva aquest canvi, el qual ha de respondre a circumstàncies noves o sobrevingudes. “En aquest sentit, la Llei de contractes de l’administració pública RDL 2/2000, l’informe 4/2011 de la Junta Consultiva de contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya, juntament amb les clàusules contractuals pertinents, estableixen aquest requisit ineludible.“, explicava la regidora Laura Bergés.

Des del comúdelleida s’assenyala que l’informe tècnic presentat per justificar la modificació actual no aporta evidències que sustentin l’interès general de la proposta ni indica circumstàncies noves o sobrevingudes que la justifiquin. La regidora afegia que les dades contingudes en aquest informe suggereixen que el sistema actual de recollida selectiva mitjançant el Porta a Porta a Pardinyes i Balàfia està altament alineat amb els objectius legals i ambientals, superant notablement els nivells de recollida selectiva en comparació amb altres zones de la ciutat.

Pel que fa a l’aspecte econòmic, el comúdelleida pensa que és crucial considerar l’impacte financer que la retirada del Porta a Porta podria tenir en les despeses i ingressos municipals. Els estudis encarregats per l’ajuntament demostren els avantatges econòmics del sistema actual, generant estalvis en el tractament dels residus i augmentant els ingressos per recollida selectiva. Això contrasta amb la manca d’avaluació en l’expedient de l’impacte econòmic de la proposta de modificació, incloent-hi la possible compensació per despeses addicionals.

Recordem que l’any 2023 l’ajuntament va gastar 4,8M€ en tractament de residus i va ingressar 864.000€ per valorització de les fraccions de vidre, paper i plàstic, quantitats que previsiblement es veuran incrementades, per la part de despeses, i rebaixades, quant als ingressos, en eliminar el Porta a Porta, generant, per tant, un increment de despesa per a l’ajuntament“, defensava la regidora del comúdelleida.

Seguint amb aquesta línia, el comúdelleida considera que la proposta de modificació contradiu els compromisos adquirits amb programes de finançament com els fons Next Generation, que van contribuir a la implantació del sistema actual. “Un canvi en aquest sentit podria comportar penalitzacions i incompliments dels objectius establerts.

El comúdelleida reitera que l’informe tècnic no avalua adequadament el cost de retirar i adquirir nous contenidors per a la implementació del nou sistema de recollida. “Això planteja dubtes sobre si l’ajuntament hauria de compensar aquesta despesa, ja que la reposició dels contenidors sorgeix del canvi promogut per l’administració municipal.“, qüestionava la regidora del comúdelleida Laura Bergés.

Finalment, el comúdelleida reitera la necessitat de garantir que qualsevol modificació contractual s’ajusti escrupolosament als requisits legals i als objectius de sostenibilitat, tant ambientals com econòmics, per tal de protegir els interessos de la ciutadania i complir amb els compromisos adquirits.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest