Sostre Cívic i l’EMU promouen un edifici d’habitatge en règim cooperatiu en una iniciativa social pionera a Lleida

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure and tagged , , .

L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) i la cooperativa Sostre Cívic han signat un conveni pioner a Lleida per a promoure un edifici d’habitatges en règim cooperatiu al carrer Enric Roca Peralta, al barri de Ciutat Jardí. Es tracta d’una iniciativa social sense precedents a la ciutat de Lleida mitjançant la qual l’EMU cedirà el dret de superfície del sòl a Sostre Cívic. El tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge i Transició Ecològic, Sergi Talamonte, ha explicat que la finalitat és proveir habitatges per a cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat, i per a que els cooperativistes puguin accedir a un habitatge digne, estable i assequible, per donar compliment al que estableix la normativa del Dret a l’Habitatge.

“És el primer edifici d’habitatges d’aquestes característiques que s’impulsa a la ciutat de Lleida. L’habitatge cooperatiu és una mostra de les diferents accions que l’equip de govern estem duent a terme per canviar les polítiques públiques d’habitatge i implantar un model que realment atengui les necessitats residencials a la ciutat”, ha assenyalat Talamonte. Un dels aspectes que cal remarcar, segons ha comentat el regidor, és el treball en xarxa que s’està intentat desplegar, amb entitats, col·lectius i empreses del sector de l’habitatge, per actuar en l’entorn d’una economia justa i social.

En aquest model la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en la cooperativa, i les persones sòcies tenen la cessió d’ús dels habitatges cooperatius indefinidament o per un període molt llarg de temps. Els habitatges cooperatius seran qualificats de protecció oficial (HPO). Sostre Cívic farà l’estudi previ de la seva viabilitat i l’EMU constituirà un dret de superfície a favor de la cooperativa per a la promoció, construcció i gestió d’un edifici d’habitatges. Les parcel·les preveuen un nombre màxim de 25 habitatges amb un termini de vigència del dret de superfície de 75 anys, a comptar des de l’endemà de l’atorgament de la pertinent escriptura pública de constitució del dret de superfície.

Sostre Cívic és una Cooperativa Integral d’habitages i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social, que entre altres finalitats té les de millorar l’accés a l’habitatge mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d’habitatges, locals i edificacions per a l’aprofitament i benefici dels seus associats a partir d’un model més just i assequible d’accés i tinença, no especulatiu, i alineat amb els principis de l’economia social i solidària. Atesa la personalitat de l’adjudicatària, el dret de superfície serà a títol onerós, per un preu inferior a la seva valoració, mitjançant una contraprestació consistent en l’obligació de pagament d’un cànon de 500 € anuals a l’EMU.

La cooperativa Sostre Cívic durà a terme la promoció i construcció dels habitatges i a tal efecte es compromet a elaborar estudis previs i de viabilitat econòmica i financera del projecte en el termini de 6 mesos a comptar des de la signatura del conveni, i prèviament a la signatura del contracte de constitució del dret de superfície.

Tractant-se d’habitatges de protecció pública, la condició per accedir a un habitatge serà estar inscrit en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, sense perjudici que les parts, de mutu acord, puguin establir altres condicions d’accés per part dels sol·licitants. A més a més, Sostre Cívic adjudicarà els habitatges entre els seus socis, que hauran d’estar inscrits al Registre de Socis Expectants, d’acord amb procediments que regeixen els Estatuts Socials de la Cooperativa.

Els habitatges es destinaran única i exclusivament a residència habitual, i en cap cas es podran destinar a segona residència o a altres usos.

Més info sobre què és el dret de superfície i les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest