Comptes clars

Ingressos Comú de Lleida 2023

Despeses Comú de Lleida 2023

TrimestresConcepteIngressosDespesesSaldoDetall
saldo a 31-12-2014247,00 €
1r 2015Aportacions1.342,00 €1r trim 2015
Aportacions a retornar975,00 €microcrèdits
Donatius326,78 €assemblees
Marxandatge150,00 €samarretes 2014
Difusió975,68 €pòsters i postals
Lloguer local180,00 €assemblees
Impostos i taxes55,00 €registre
Varis30,00 €mòbil
162,80 €despeses assemblees
68,60 €ferreteria
37,29 €transports
Saldo a 31-03-20151.231,41 €
2n 2015Aportacions2.060,00 €2n trim 2015
Donatius705,97 €assemblees
Difusió2.733,29 €campanya electoral
Impostos i taxes197,80 €taxes ajuntament
Lloguer local120,00 €assemblees
Varis469,81 €trobada Madrid i Vinils
192,43 €transports
Saldo a 31-06-2015284,05 €
3r 2015Aportacions965,00 €3r trim 2015
Donatius337,52 €assemblees
Xarxes socials234,96 €Facebook
Lloguer local18,00 €assemblees
despeses bancàries30,03 €vàries
Material oficina113,05 €vàries
Varis83,00 €assemblees
150,00 €transports
Saldo a 30-09-2015957,53 €
4r 2015Aportacions551,00 €4r trim 2015
Donatius51,04 €assemblees
Lloguer local110,00 €assemblees
Xarxes socials239,32 €Facebook
despeses bancàries7,73 €varis
Varis10,00 €recàrrega tel. Comú
Saldo a 31-12-20151.192,52 €
1r 2016Aportacions1.125,00 €1r trim 2016
Donatius617,45 €assemblees
codi ètic493,00 €aportació regidors
Xarxes socials214,09 €Facebook
Web507,00 €varis
material oficina247,28 €varis
Aportacions (retorn)50,00 €retorn microcrèdit
despeses bancàries14,62 €varis
Impostos i taxes149,00 €campanya
Difusió36,25 €impremta
Varis703,00 €trobada comuns 12-13/03
45,00 €assemblees
Saldo a 31-03-20161.461,73 €
2n 2016Aportacions580,00 €2n trim 2016
Donatius164,70 €assemblees
codi ètic161,00 €aportació regidors
despeses bancàries50,23 €varis
Xarxes socials257,83 €Facebook
Web61,23 €varis
difusió68,00 €impremta
Varis40,00 €assemblees
Saldo a 30-06-20161.890,14 €
3r 2016Aportacions1.000,00 €3r trim 2016
Donatius191,19 €assemblees
codi ètic266,00 €regidors
Xarxes socials113,95 €Facebook
despeses bancàries25,69 €varis
Web143,75 €varis
material oficina121,40 €varis
difusió50,00 €impremta
Varis130,00 €dinar assemblea
5,00 €recàrrega tel mòbil
233,20 €Trobada comuns Malaga
Saldo a 30-09-20162.524,34 €
4r 2016Aportacions795,00 €4r trim 2016
Donatius537,99 €assemblees
Hisenda (sub. Eleccions)2.268,45 €resultats eleccions 2015
codi ètic227,00 €aportació regidors
Xarxes socials135,07 €Facebook
despeses bancàries26,98 €varis
difusió52,50 €impremta
material oficina29,77 €varis
aportacions925,00 €retorn microcrèdit
aportacions246,80 €mecenatges
Varis (fusteria)1.431,24 €Fusteria
5,00 €recàrrega mòbil
Saldo a 31-12-20163.500,39 €
1r 2017Aportacions1.770,00 €1r trim 2016
Donatius362,50 €assemblees
Despeses bancàries28,04 €varis
difusió199,35 €impremta
Subscripció40,11 €serveis informàtics
material oficina21,60 €varis
Hisenda33,88 €certificats digitals
Varis216,14 €assemblees
lloguer local120,00 €projecció dia de la dona
Saldo a 31-03-20174.973,77 €
2n 2017Aportacions880,00 €2n trim 2017
Donatius204,74 €assemblees
Despeses bancàries27,57 €varis
difusió290,15 €impremta
taxes153,18 €varis
Web119,31 €varis
Varis5,62 €correus
162,55 €trobada Comuns Càdiz
48,94 €assemblees
5,00 €recàrrega mòbil
56,15 €Escola Estiu
Saldo a 30-06-200175.190,04 €
3r 2017Aportcions1.820,00 €3r trim 2017
Donatius121,64 €assemblees
Despeses bancàries29,81 €varis
Difusió172,83 €impremta
Taxes21,85 €varis
Web143,75 €varis
Local2.624,09 €despeses inicials
material oficina96,68 €varis
Varis257,18 €Escola Estiu
Saldo a 30-09-20173.785,49 €
4r 2017Aportacions1.300,00 €4r trim 2017
Donatius394,59 €assemblees
Despeses bancàries41,83 €varis
Difusió168,47 €impremta
Taxes34,40 €varis
material oficina17,06 €varis
Local2.789,97 €despeses trimestre
Varis11,00 €recàrrega mòbil
87,77 €assemblees
170,00 €mecenatge extern
77,20 €despeses gestió Barcelona
Saldo a 31-12-20172.082,38 €
1r trim 2018
Aportacions1.304,00 €
Donatius237,37 €
Tresor Públic478,90 €Resta resultats municipals
Marxandatge1,50 €Venda
Despeses bancàries41,44 €
Taxes60,20 €Ajuntament
Local1.582,84 €
Varis138,81 €
Saldo a 31-03-20182.280,86 €
2n trim 2018
Aportacions3.470,60 €
Donatius232,93 €
Despeses bancàries33,90 €
Taxes8,60 €Ajuntament
Marxandatge430,76 €Compra
Web119,31 €
Local1.463,47 €
Varis505,00 €Aportacions externes
Saldo a 30-06-20183.423,35 €
3r trim 2018
Aportacions4.731,39 €
Donatius221,22 €
Despeses bancàries14,93 €
Web143,75 €
Local1.852,76 €
Saldo a 30-09-20186.364,52 €
4t trim 2018
Aportacions4.549,91 €
Donatius91,93 €
Despeses bancàries24,18 €
Web10,83 €
Local1.470,57 €
Varis161,65 €
Aportació a retornar3.000,00 €Cte Poum
Saldo a 31-12-20186.339,13 €
1r trim 2019
Aportacions7.147,11 €
Donatius327,83 €
Despeses bancàries35,14 €
Web33,88 €
Local2.479,86 €
Varis572,96 €
Serveis externs3.000,50 €Assessoria
Primàries2.836,46 €
Saldo a 31-03-20194.855,27 €
2n trim 2019
Aportacions4.180,72 €
Donatius257,92 €
Retorn parcial aportació825,00 €Cte Poum
Micocrèdit3.000,00 €Microcrédit
Despeses bancàries31,60 €
Web2,42 €
Local2.288,03 €
Varis990,72 €
Serveis externs3.000,50 €Assessoria
Primàries i precampanya4.152,68 €Contracte laboral+varis
Saldo a 30-06-20192.652,96 €
Microcrèdits19.194,00 €
Saldo final16.542,04 €
3r i 4t trim 2019Quotes1.731,00 €
Donacions660,00 €
Codi étic8.776,63 €
Microcrédit2.500,00 €Inici activitat
Local1.959,90 €cost total
Com. Bancàries99,81 €
Web285,57 €
Xarxes socials6,03 €
Precampanya1.206,37 €Carpes i varis
Varis247,18 €
Saldo a 31-12-199.862,77 €
1r trim 2020Quotes726,00€
Donacions0,00€
Codi étic3.420,19€
Aportacions2.000,00€
Local1.487,08€
Com. Bancàries82,39€
Web503,26€
Xarxes Socials12,10€
Comunicació2.438,00€
Varis127,18€
Hisenda185,25€
Impostos Ajt.243,00€
Saldo a 31-03-2010.930,54 €
2n trim 2020Quotes876,00€
Donacions4.901,94€
Aportacions3.000,00€
Local1.483,00€
Com.Bancaries118,91€
Web119,63€
Xarxes Socials12,10€
Comunicació7.675,50€
Varis516,94€
Gestoria84,70€
Retorn micro crèdits414,72€
Saldo a 30-06-20209.282,34€
3r trim 2020Quotes1.146,00€
Donacions6.779,32€
Aportacions3.000,00€
Local947,11€
Com.Bancaries124,74€
Web230,62€
Xarxes Socials12,10€
Comunicació7.142,00€
Varis275,04€
Gestoria84,70€
Retorn micro crèdits0,00€
Saldo a 30-09-202011.391,35€
4t trim 2020Quotes1.146,00€
Donacions6.586,34€
Aportacions4.000,00€
Local838,86€
Com. Bancàries140,59€
Web30,00€
Xarxes Socials216,91€
Comunicació6.907,00€
Varis0,10€
Gestoria84,70€
Retorn micro crèdits2.350,00€
Saldo a 31-12-202012.555,73€
1r trim 2021Quotes1.086,00 €
Donacions8.139,82 €
Subvenció Estat2.355,91 €
Aportacions4.400,00 €Convenis G.M+ E.C.G Lleida
Local840,14 €
Com.Bancàries118,22 €
Web92,92 €
Xarxes socials0,00 €
Comunicació7.182,00 €
Varis0,00 €
Gestoria244,42 €
Retorn microcredit3.000,00 €
Saldo a 31-03-2117.059,76 €
2n trim 2021Quotes1.026,00 €
Donacions5.957,60 €
Aportacions3.000,00 €
Subvenció Estat108,00 €
Local832,68 €
Com. Bancàries114,47 €
Web155,36 €
Xarxes socials0,00 €
Comunicació8.229,00 €
Varis0,00 €
Gestoria84,70 €
Retorn micro crèdits2.000,00 €
Saldo a 30-06-202115.735,15 €
3r trim 2021Quotes1.026,00 €
Donacions8.421,17 €
Aportacions3.000,00 €conveni G.M
Local1.141,31 €
Com. Bancàries152,96 €
Web295,00 €
Xarxes socials0,00 €
Comunicació10.420,82 €
Varis0,00 €
Gestoria84,70 €
Saldo a 30-09-202116.087,53 €
4r trim 2021Quotes984,00€
Donacions3.844,00 €
Aportacions3.000,00 €conveni G.M
Local840,18 €
Com. Bancàries150,16 €
Web316,71 €
Xarxes socials0,00 €
Comunicació5.328,45 €
Varis19,99 €
Gestoria295,91 €
Saldo a 31-12-202116.964,13 €
1r trim 2022Quotes900,00 €
Donacions2.362,00 €
Aportacions4.000,00 €convenis G.M+ E.C.G Lleida
Local1.078,65 €
Com. Bancàries141,85€
Web62,92 €
Xarxes Socials0,00 €
Comunicació3.997,83 €
Varis30,00 €
Gestoria312,61 €
Saldo a 31-03-2218.602,27 €
2n trim 2022Quotes790,00 €
Donacions4.489,10 €
Aportacions3.000,00 €conveni G.M
local832,74 €
Com. Bancàries151,07 €
Web125,36 €
Xarxes socials0,00 €
Comunicació4.861,82 €
Varis30,00 €
Gestoria180,60 €
Impostos400,66 €
Saldo a 30-06-202220.299,12 €
3r trim 2022Quotes720,00 €
Donacions8.321,47 €
Aportacions2.000,00 €conveni G.M
local828,87 €
Com. Bancàries140,59 €
Web271,52 €
Xarxes socials77,82 €
Comunicació4.004,68 €
Varis30,00 €
Gestoria180,60 €
Ass local296,78 €Anual
Saldo a 30-09-202125.509,73 €
4r trim 2022Quotes720,00 €
Donacions7.538,23 €
Aportacions3.000,00 €
local843,57 €
Com. Bancàries169,23 €
Web62,92 €
Xarxes socials1.182,80 €
Comunicació4.861,82 €
Varis30,00 €
Gestoria180,60 €
Taxes180,00 €
Pre campanya5.096,35 €
Saldo a 31-12-202224.160,67 €
1r trim 2023Quotes645,00 €,
Donacions5.611,09 €1r trim 2023
aportacions1.300,00 €conveni E.C.G Lleida
local838,78 €1r trim 2023
Com. Bancàries174,83 €1r trim 2023
Web62,92 €1r trim 2023
Xarxes socials0,00 €1r trim 2023
Comunicació6.683,63 €1r trim 2023
imposots246,35 €1r trim 2023
Gestoria317,33 €1r trim 2023
pre campanya6.735,06 €
varis30,00 €1r trim 2023
Saldo a 31-03-237.556,09 €15.088,90 €16.627,86 €
2n trim 2023Quotes665,00 €2n trim 2023
Donacions5.862,29 €2n trim 2023
aportacions2.000,00 €conveni G.M
Microcrédit6.000,00 €
local838,17 €2n trim 2023
Com. Bancàries189,02 €2n trim 2023
Web66,53 €2n trim 2023
Xarxes socials0,00 €2n trim 2023
Comunicació7.408,50 €2n trim 2023
Varis30,00 €2n trim 2023
Gestoria181,81 €2n trim 2023
Impostos239,05 €2n trim 2023
Campanya19.122,85 €
Saldo a 30-06-2314.527,29 €28.075,93 €3.079,22 €
3r trim 2023
Quotes641,00 €3r trim 23
Donacions5.833,01 €3r trim 23
aportacions1.000,00 €conveni G.M
local857,56 €3r trim 23
Com. Bancàries140,01 €3r trim 23
Web208,60 €3r trim 23
Xarxes socials0,00 €3r trim 23
Comunicació863,39 €3r trim 23
Varis179,73 €3r trim 23
Gestoria52,03 €3r trim 23
Ass local318,07 €anual
Campanya2.178,00 €
Saldo a 30-09-237.474,01 €4.797,39 €5.755,84 €
4r trim 2023Saldo a 30-09-23
Quotes621,00 €4r trim 23
Donacions2.100,00 €4r trim 23
aportacions3.000,00 €conveni G.M
local866,23 €4r trim 23
Com. Bancàries135,43 €4r trim 23
Web169,28 €4r trim 23
Xarxes socials0,00 €4r trim 23
Comunicació4.011,84 €4r trim 23
Varis104,00 €4r trim 23
Gestoria181,81 €4r trim 23
Retorn microcrédit3.000,00 €parcial
Saldo a 31-12-235.721,00 €8.468,59 €3.008,25 €