El Comú presentarà al Ple una moció per l’adequació de l’IBI a l’ús real del terreny

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , .

El grup municipal del Comú de Lleida presentarà al propera ple una Moció per l’adecuacio IBI a l’ús real del terreny per resoldre una situació molt greu per a moltes famílies que posa en perill la continuïtat de les explotacions agràries i ramaderes.
El Comú va presentar a la reunió de la Comissió Territorial de l’Horta del mes de juliol una Proposició sobre l’adequació de l’IBI a l’ús real del terreny. Fruit del debat es va concloure que hi havia la voluntat unànime de que es tracta d’un tema important i urgent ja que entenem que és un tema que implica una problemàtica greu als afectats i que, en molts casos, fins i tot posa en perill la continuïtat de les explotacions agrícoles.
Després de la bombolla urbanística, són molts els pagesos de l’horta que malgrat que en molts casos es veuen obligats a vendre, estan molt lluny d’aconseguir-ho i, a més, veuen com sobre les seues terres recau una càrrega impositiva impossible d’assumir. En alguns casos l’IBI que abonen s’ha multiplicat per 30 en 8 anys, com per exemple en uns propietaris de la partida Montcada-Guindavols, que han passat d’una contribució rústica al 2007 per 17.000 m2 de 230 euros a abonar actualment 6.700 euros amb els mateixos conreus i ús de la finca. Hi ha altres partides amb les mateixes problemàtiques com són les de Pardinyes, Rufea, Mariola i Vallcalent.
Els pagesos amb terrenys afectats per la requalificació, que en molts casos són persones grans, han passat de pagar contribucions de terrenys rústics a urbans i han vist augmentada la pressió impositiva a nivells insuportables, abocant-los en molts casos a la ruïna i a procediments de constrenyiment i embargament per part de l’ajuntament per no poder fer front a l’IBI. Entenem que aquesta és una situació del tot injusta i que, per tant, l’ajuntament hi ha de posar remei immediatament.

Foto de Juan Castro

Foto de Juan Castro


En aquest sentit ja es va pronunciar el Tribunal Suprem en la sentencia del 21-5-2014 que interpreta l’article 7.2 de la llei 13/2015 del Cadastre immobiliari, que és l’article que determina quan un terreny ha de considerar-se urbà a efectes cadastrals. La nova redacció de la llei, en la disposició transitòria setena, indica que l’efectivitat de la nova valoració cadastral es produirà a partir de l’1 de gener de l’any en què s’iniciï el procediment descrit a la lletra h) de l’apartat 2 de l’article 30 (procediment simplificat de valoració col·lectiva) fet que obre la porta a iniciar aquest procediment immediatament i fer efectiva la nova valoració cadastral aquest mateix 2015. Això permetria revertir el cobrament de l’IBI urbà als terrenys amb us agrícola aquest mateix any i rescabalar part del dany causat als propietaris de les finques. Per això el grup municipal del Comú de Lleida proposa en la seua moció per al Ple de la Paeria del proper 25 de setembre els següents acords:
1-Creació d’un registre i catalogació dels terrenys afectats per les requalificacions urbanístiques per tal que els propietaris puguin declarar l’ús real que se’n fa.
2-Revertir la tipologia de l’IBI a l’ús real del terreny immediatament, aplicant la llei 13/2015, iniciant immediatament els procediments simplificats de valoració col·lectiva i evitant així el cobrament de l’impost com a urbà en els terrenys que són d’ús agrícola o en els quals no està prevista la construcció de cap habitatge a curt termini.
3-Paralitzar els procediments d’embargament i acumulació d’interessos a totes les persones afectades per aquesta situació. Cercar solucions que evitin que hagin de pagar els deutes que hagin acumulat fruit de la impossibilitat econòmica per fer-hi front.
4-Remetre aquests acords a la Direcció General del Cadastre, al Govern de la Generalitat i al Govern del Regne d’Espanya
Moció per l’adecuacio IBI a l’ús real del terreny

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest